OIVALTAVA® VOIMAVARA- JA VAHVUUSPAINOTTEINEN Mindfulness-ohjaajakoulutus

Täs­mä­taito­ja työhön ja hyvään elämään

Oletko kiinnostunut kouluttautumaan voimavaroja ja vahvuuksia painottavaksi Mindfulness-ohjaajaksi?

Mind­ful­ness-ohjaa­ja-koulu­tus sopii sin­ulle, jos halu­at oppia ohjaa­jan­taito­ja ja saa­da valmi­udet yksilöi­den ja ryh­mien ohjaamiseen.

Ohjaa­jak­oulu­tuk­ses­sa opit rak­en­ta­maan uuden­laista suhdet­ta elämämme häir­iötek­i­jöi­hin. Näin sin­ul­la on mah­dol­lisu­us elää lev­ol­lisem­paa elämää myrskyn ja kaaok­senkin keskellä. 

Seuraavat Mindfulness-ohjaajakoulutukset alkavat:

Oival­ta­va® Voimavara- ja vahvu­u­s­pain­ot­teinen Mind­ful­ness-ohjaa­jak­oulu­tus alkaa Tam­pereel­la lokaku­us­sa 2024. 

Koulutuksen ja oman kokemuksellisen prosessin myötä saat välineitä ohjaajana toimimiseen sekä mielen, tunteiden, uskomusten, vahvuuksien ja ajatusten kanssa työskentelyyn. 

Ohjaa­jak­ouluk­ses­sa syven­nät ymmär­rystäsi mind­ful­nes­sista ja kehität omaa itse­tun­te­mus­tasi monin eri tavoin mm. tutus­tu­mal­la vahvuuk­si­in, vahvis­ta­mal­la voimavaro­jasi,  kehit­tämäl­lä tun­netaito­jasi sekä vahvis­ta­mal­la itse­myötä­tun­to- ja myötätuntotaitoja.

Oival­ta­va® Voimavara- ja vahvu­u­s­pain­ot­teinen Mind­ful­ness-ohjaa­jak­oulu­tus alkaa tam­miku­us­sa 2025 Hämeenlinnassa.

 

Haluatko tietää lisää Mindfulness-ohjaajakoulutuksesta?

Mindfulness-ohjaajakoulutus antaa sinulle:

  • valmi­udet ohja­ta mind­ful­ness-har­joituk­sia yksilöille ja ryhmille
  • parhaiden mind­ful­ness-käytän­tö­jen perusteet
  • ajan­ta­saiset tiedot mind­ful­ness-har­joi­tusten tutk­i­tu­ista vaikutuksista
  • run­saan valikoiman eri­laisia kir­jal­lisia ja kuun­neltavia mindfulness-harjoituksia
  • avaimet mind­ful­ness-taito­jen soveltamiseen esimerkik­si val­men­ta­jan, coachin, työno­h­jaa­jan, henkilöstön kehit­täjän, työhyv­in­voin­nin ammat­ti­laisen, esimiehen, johta­jan tai koulut­ta­jan työssä
  • vankan poh­jan sään­nöl­liseen hyv­in­voin­tia edis­tävään mind­ful­ness-har­joit­telu­un, jon­ka avul­la voit edesaut­taa omien tavoit­tei­desi saavut­tamista, vii­saiden val­in­to­jen tekemistä sekä vahvuuk­siesi hyö­dyn­tämistä ja ja näkyväk­si tekemistä jokapäiväisessä elämässäsi sin­ulle sopi­val­la tavalla

Mieli on kuin laskuvarjo… se toimii vain, jos pidämme sen avoinna.”

 

                                                                                                                                                                  Albert Einstein