Mindfulness-ohjaajakoulutus

Täs­mä­taito­ja hyvään työhön

Oletko kiinnostunut kouluttautumaan Mindfulness-ohjaajaksi ja ehkä jatkamaan edelleen Mindfulness työssä ‑ohjaajaksi?

Mind­ful­ness-ohjaa­ja-koulu­tus sopii sin­ulle, jos halu­at oppia ohjaa­jan­taito­ja ja saa­da valmi­udet yksilöi­den ja ryh­mien ohjaamiseen.

Seuraavat Mindfulness-ohjaajakoulutukset alkavat:

Mind­ful­ness-ohjaa­jak­oulu­tus alkaa lokaku­us­sa 2022 Tampereella.

Haluatko tietää lisää Mindfulness-ohjaajakoulutuksesta

 

Ohjaajakouluksessa syvennät ymmärrystäsi mindfulnessista, kehität omaa itsetuntemustasi ja tunnetaitoja sekä itsemyötätunto- ja myötätuntotaitoja.

Koulu­tuk­sen ja oman koke­muk­sel­lisen pros­essin myötä saat välineitä ohjaa­jana toi­mi-mis­een sekä mie­len, tun­tei­den ja aja­tusten kanssa työskentelyyn.

Mind­ful­ness-ohjaa­jak­oulu­tus alkaa tam­miku­us­sa 2023 Hämeenlinnassa.

 

Mindfulness-ohjaajakoulutus antaa sinulle:

  • valmi­udet ohja­ta mind­ful­ness-har­joituk­sia yksilöille ja ryhmille
  • parhaiden mind­ful­ness-käytän­tö­jen perusteet
  • ajan­ta­saiset tiedot mind­ful­ness-har­joi­tusten tutk­i­tu­ista vaikutuksista
  • run­saan valikoiman eri­laisia kir­jal­lisia ja kuun­neltavia mindfulness-harjoituksia
  • avaimet mind­ful­ness-taito­jen soveltamiseen esimerkik­si val­men­ta­jan, coachin, työno­h­jaa­jan, henkilöstön kehit­täjän, työhyv­in­voin­nin ammat­ti­laisen, esimiehen, johta­jan tai koulut­ta­jan työssä
  • vankan poh­jan omia tavoit­tei­ta, vii­sai­ta val­in­to­ja ja hyv­in­voin­tia tuke­vaan sään­nöl­liseen mindfulness-harjoitteluun

Lisäksi voit kouluttautua Mindfulness työssä ‑ohjaajaksi.

Mindfulness työssä ‑ohjaajakoulutus antaa sinulle edellisten lisäksi myös

  • valmi­udet ja työka­lut työy­hteisöille suun­natun, valmi­ik­si tuot­teis­te­tun Mind­ful­ness työssä: 8 askelta hyvään työhön™ ‑val­men­nu­so­hjel­man itsenäiseen käyttöön
  • kah­den vuo­den lisenssin edel­lä mainit­tuun ohjel­maan – lisenssin voi uusia kah­den päivän lisäk­oulu­tuk­sel­la kah­den vuo­den välein
  • Mind­ful­ness työssä ‑AKATEMIAN jäsenyyden