Mindfulness ‑ohjaajakoulutuksista sanottua

Koulut­ta­ja hal­lit­si tietope­rus­tan eri­no­mais­es­ti ja koulu­tus­päivil­lä oli help­poa ja tur­val­lista olla. Har­joi­tusten pitämi­nen ja oman kehit­tymisen havait­sem­i­nen oli innos­tavaa. Asen­tei­den suuri merk­i­tys avau­tui uudel­la taval­la. Kiitos hienos­ta koulutuksesta.”

Mah­ta­va opet­ta­ja, hyvin empaat­ti­nen, otti ryh­män mukaan. Ryh­mässä syn­tynyt hen­ki oli oppimisen ja tiedon jakamisen kannal­ta äärim­mäisen arvokas asia ja ilmapi­iri olikin myötä­tun­toinen ja hyväksyvä ja vuorovaiku­tus mah­tavaa. Kiitos mie­lenki­in­tois­es­ta koulutuksesta. ”

Koulut­ta­jan läs­näo­lo oli ain­ut­laa­tu­ista. Se tart­tui mui­hinkin ja rauhoit­ti koko ryh­mää. Luot­ta­mus ja yhteisöl­lisyys syn­tyi heti ensim­mäiset­sä ker­ras­ta läh­tien. Webi­naar­it koulu­tusten välis­sä sekä omaan koke­muk­sel­lisu­u­teen pain­ot­tumi­nen aut­toi­vat oppimista. Todel­la merk­i­tyk­selli­nen koulu­tus itselleni.”

Mind­ful­ness ‑ohjaa­jak­oulu­tuk­sen lähipäivät etenivät loogis­es­ti ja tieto oli monipuolis­es­ti koot­tu. Myös teo­ria ja har­joituk­set oli­vat sopi­vas­sa suh­teessa toisi­in­sa. Koulut­ta­ja onnis­tui luo­maan luot­ta­muk­sel­lisen ilmapi­irin. Eri­no­mainen koulutus”

Mind­ful­ness ‑ohjaa­jak­oulu­tus oli min­ulle tosi iso jut­tu. Se avasi mind­ful­nessin maail­man konkreet­tisel­la ja syväl­lisel­lä taval­la. Kokon­aisu­us oli käytän­nön­läheinen, teo­ri­aa ja har­joituk­sia sopi­vasti yhdis­tävä. Opet­ta­ja oli läm­min­henk­i­nen, kuun­tel­e­va, aito ja asiansa erit­täin hyvin osaa­va. Koulu­tus oli organ­isoitu toimi­vasti ja meitä kan­nustet­ti­in löytämään oma ohjaustyylimme.

Mind­ful­ness ‑ohjaa­jak­oulu­tus oli mie­lenki­in­toinen paket­ti viimeisimpiä mind­ful­nes­si­in liit­tyviä teo­ri­oi­ta ja tutkimuk­sia, hyviä kir­jal­lisia mate­ri­aale­ja sekä inspiroivaa ope­tus­ta ja monipuolisia käytän­nön har­joituk­sia. Koulu­tus­pros­essin aikana on päässyt koke­maan mind­ful­ness-har­joi­tusten tuot­ta­mat hyödyt esimerkik­si stress­in­hallintaan ja itse­tun­te­muk­seen liit­tyen.  Dialogi­nen oppimistapa, jos­sa myös ryh­mäläiset tuot­ti­vat opetuk­seen paljon hyviä oival­luk­sia ja omako­htaisia kokemuksia.”

Mind­ful­ness ‑ohjaa­jak­oulu­tus laa­jen­si sekä koke­muk­siani että tietämys­täni Mind­ful­nes­sista. Kurssi oli yhdis­telmä tietoa, käytän­nön har­joituk­sia, itsere­flek­toin­tia, ohjaushar­joituk­sia ja ‑palautet­ta sekä eri­tyis­es­ti paljon hyviä keskustelu­ja ryh­män jäsen­ten kanssa. Monipuo­li­nen paket­ti, joka antaa laa­jat valmi­udet Mind­ful­nessin käyt­töön ja soveltamiseen työelämässä.”

Monipuo­li­nen kurssi. Toivon, että saamme viedä tätä oppia mon­een työy­hteisöön. Sopii toimi­alas­ta riip­pumat­ta arjen oppaak­si, erit­täin käytännönläheistä.”

Opet­ta­jan ilmaisun selkeys ja tapa myötäelää opet­taes­saan loi oppimiselle ja oival­luk­sille suo­tu­isan alus­tan. Niiden varas­sa kurssista muo­dos­tui innoit­ta­va, ren­to ja voimaut­ta­va koke­mus. Koulu­tus­päivien aikana saimme tilaa pohtia asioi­ta yhdessä sekä val­ta­van määrän tietoa MF-alueelta.”

Koulu­tus antoi min­ulle kuitenkin enem­män kuin osasin edes odot­taa. Tun­neil­la tehdyt har­joituk­set, yhteiset aja­tusten-ja koke­musten vai­h­dot, mie­lenki­in­toiset keskuste­lut ja äärim­mäisen hyväksyvä ilmapi­iri oli ver­taansa vailla. 

 Sään­nölli­nen har­joit­telu on aikaansaanut sen, että pystyn hal­lit­se­maan parem­min kehoani mie­leni avul­la. Tun­nistan parem­min omat rajani ja kehoni viestit siitä, mil­loin on lev­on aika. Lisäk­si olen saanut lois­ta­van työkalun mm. stressin hallintaan ja ennal­taehkäisyyn. Tun­tei­den tun­nist­a­mi­nen ja niiden hyväksymi­nen on ollut min­ulle avaavaa ja se, että ajatuk­sia ja tun­tei­ta tulee ja menee. Haas­tavis­sa tilanteis­sa hyväksyn­tä ja muut mind­ful­ness- asen­teet ovat aut­ta­neet huikeal­la taval­la. Ja hen­gi­tysankkuri on aina läs­nä. Mind­ful­ness työssä-ohjel­ma on upea kokon­aisu­us, jota ylpey­del­lä lev­itän myös muille työyhteisöille.”

Olen iloinen ja tyy­tyväi­nen, että osal­lis­tu­in Mind­ful­ness ‑ohjaa­jak­oulu­tuk­seen. Aina voi oppia uut­ta! Koulu­tuk­ses­sa on annet­tu mind­ful­ness-tiedolle oivalli­nen rakenne. Lisäk­si teimme jatku­vasti hyväksyvän läs­näolon har­joituk­sia, mikä on ehdot­toman tärkeää asioiden sisäistämiseen. Hyväksyvää läs­näoloa ja sen ohjaamista ei opi vain kir­joista, vaan se pitää kokea itse. Uskon henkilöko­htais­es­ti, että tietoisu­us­taidot tule­vat lähivu­osi­na uud­is­ta­maan perus­teel­lis­es­ti koko organ­isaa­tiokult­tuurin. Se on hieno asia se!”

Valmistuttuasi Mindfulness- ohjaajaksi voit jatkaa edelleen Mindfulness työssä ‑ohjaajaksi.