Mindfulness ‑ohjaajaksi

Mind­ful­ness-ohjaa­jak­oulu­tuk­set sovel­tu­vat henkilöille, jot­ka ovat kiin­nos­tunei­ta monipuoli­sista tavoista, joil­la mind­ful­ness-osaamista voidaan hyö­dyn­tää omil­la eri-tyisa­loil­la oman kiin­nos­tuk­sen mukaises­ti. Ohjaa­jak­oulu­tus sopii hyvin eri alo­jen ammat­ti­laisille anta­mal­la uuden­laisen näkökul­man ja väli­neen pait­si asi­akastyöhön myös itse­tun­te­muk­sen syventämiseen.

Ohjaa­jak­oulu­tus rak­en­tuu vah­vasti tieteen ja teo­ri­an poh­jalle. Koulu­tuk­sen aikana pere­hdytään syväl­lis­es­ti sekä omaan käytän­nön har­joit­telu­un että mind­ful­ness-ohjaa­jana toim­imiseen. Koulu­tus antaa valmi­udet ohja­ta yksilöille ja ryh­mille mindfulness-harjoitteita.

Mindfulness-ohjaajakoulutus antaa

  • valmiudet ohjata mindfulness-harjoituksia yksilöille ja ryhmille
  • parhaiden mindfulness-käytäntöjen perusteet
  • ajan­ta­saiset tiedot mind­ful­ness-har­joi­tusten tutk­i­tu­ista vaikutuksista
  • runsaan valikoiman erilaisia kirjallisia ja kuunneltavia mindfulness-harjoituksia
  • avaimet mindfuness-taitojen soveltamiseen esimerkiksi valmentajan, coachin, työnohjaajan, henkilöstön kehittäjän, terveydenhuollon ammattilaisen, esimiehen, johtajan tai kouluttajan työssä
  • avaimet vankan pohjan säännölliseen hyvinvointia edistävään mindfulness-harjoitteluun, jonka avulla voit edesauttaa omien tavoitteidesi saavuttamista, viisaiden valintojen tekemistä sekä vahvuuksiesi hyödyntämistä ja näkyväksi tekemistä jokapäiväisessä elämässäsi sinulle sopivalla tavalla
  • monipuolisen aineiston ohjaajana kehittymisesi tueksi

”On vain kaksi tapaa elää elämää. Ensimmäinen on kuin mikään ei olisi ihmeellistä. 

Toinen on kuin kaikki olisi ihmeellistä.”