Mindfulness ‑ohjaajaksi

Mind­ful­ness-ohjaa­jak­oulu­tuk­set sovel­tu­vat henkilöille, jot­ka ovat kiin­nos­tunei­ta monipuoli­sista tavoista, joil­la mind­ful­ness-osaamista voidaan hyö­dyn­tää omil­la eri-tyisa­loil­la oman kiin­nos­tuk­sen mukaises­ti. Ohjaa­ja-koulu­tus sopii hyvin eri alo­jen ammat­ti­laisille anta­mal­la uuden­laisen näkökul­man ja väli­neen pait­si asi­akas-työhön myös itse­tun­te­muk­sen syventämiseen.

Ohjaa­jak­oulu­tus rak­en­tuu vah­vasti tieteen ja teo­ri­an poh­jalle. Koulu­tuk­sen aikana pere­hdytään syväl­lis­es­ti sekä omaan käytän­nön har­joit­telu­un että Mind­ful­ness-ohjaa­jana toim­imiseen. Koulu­tus antaa valmi­udet ohja­ta yksilöille ja ryh­mille mindfulness-harjoitteita. 

Mindfulness-ohjaajakoulutus antaa 

  • valmi­udet ohja­ta mind­ful­ness-har­joituk­sia yksilöille ja ryhmille
  • parhaiden mind­ful­ness-käytän­tö­jen perusteet
  • ajan­ta­saiset tiedot mind­ful­ness-har­joi­tusten tutk­i­tu­ista vaikutuksista
  • run­saan valikoiman eri­laisia kir­jal­lisia ja kuun­neltavia mindfulness-harjoituksia
  • avaimet mind­fu­ness-taito­jen soveltamiseen esimerkik­si val­men­ta­jan, coachin, työno­h­jaa­jan, henkilöstön kehit­täjän, ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­laisen, esimiehen, johta­jan tai koulut­ta­jan työssä
  • vankan poh­jan omia tavoit­tei­ta, vii­sai­ta val­in­to­ja ja hyv­in­voin­tia tuke­vaan sään­nöl­liseen mind­ful­ness-har­joit­telu­un
  • monipuolisen aineis­ton ohjaa­jana kehit­tymis­esi tueksi

Valmistuttuasi Mindfulness- ohjaajaksi voit jatkaa edelleen Mindfulness työssä ‑ohjaajaksi.