Mindfulness työssä ‑ohjaajaksi

Mind­ful­ness-ohjaa­jak­si valmis­tu­misen jäl­keen on mah­dol­lisu­us pere­htyä Mind­ful­ness työssä: 8 askelta hyvään työhön® ‑val­men­nu­so­hjel­maan, joka antaa avaimet ohjel­man itsenäiseen käyt­töön. Mind­ful­ness työssä: 8 askelta hyvään työhön — val­men­nu­so­hjel­ma sovel­tuu henkilöille, jot­ka ovat kiin­nos­tunei­ta monipuoli­sista tavoista, joil­la mind­ful­ness-osaamista voidaan hyö­dyn­tää työy­hteisöis­sä ja jot­ka halu­a­vat viedä mind­ful­ness-taito­ja työy­hteisö­jen käyt­töön mm. työy­hteisö­jen kehit­täjät, esimiehet, työno­h­jaa­jat, val­men­ta­jat ja työter­veyshuol­lon henkilöstö.

Koulu­tus antaa valmi­udet ohja­ta yksilöille ja ryh­mille mind­ful­ness-har­joit­tei­ta ja soveltaa mind­ful­ness-läh­estymistapaa työy­hteisö­jen tarpeet huomioiden.

Mindfulness työssä ‑ohjaajakoulutus sopii sinulle, jos

  • olet koulut­ta­ja / työno­h­jaa­ja / val­men­ta­ja / coach ja halu­at saa­da omaan tuote­va­likoimaasi uuden valmi­ik­si tuot­teis­te­tun palvelun
  • ja/tai toim­it työy­hteisön sisäl­lä ja halu­at käyt­tää oma­l­la työ­paikallasi Mind­ful­ness työssä: 8 askelta hyvään työhön® ‑val­men­nu­so­hjel­maa
  • halu­at ohja­ta mind­ful­ness-har­joituk­sia yksilöille ja ryhmille
  • halu­at olla mukana viemässä mind­ful­ness-koulu­tusten/-val­men­nusten kaut­ta ter­veille työikäisille aikuisille kokon­ais­val­taista hyv­in­voin­tia ja työy­hteisön men­estys­tä tuke­vaa valmennusohjelmaa
  • halu­at oppia kaiken oleel­lisen mind­ful­ness-har­joi­tusten tutk­i­tu­ista vaikutuksista
  • halu­at oppia kaiken oleel­lisen mind­ful­ness-har­joi­tusten parhaista käytän­nöistä työy­hteisö­jen ja yksit­täis­ten työn­tek­i­jöi­den kannalta
  • halu­at okeu­den kah­den vuo­den lisenssi­in Mind­ful­ness Työssä: 8 askelta hyvään työhön® ‑val­men­nu­so­hjel­maan
    halu­at esit­täy­tyä Mind­ful­ness työssä ‑ohjaa­jana Mind­ful­ness työssä ‑sivus­tol­la
  • halu­at vankan poh­jan oma­lle mindfulness-harjoittelullesi

Koulu­tus sopii toimi­alas­ta riip­pumat­ta arjen oppaak­si, erit­täin käytännönläheistä.”

”On vain kaksi tapaa elää elämää. Ensimmäinen on kuin mikään ei olisi ihmeellistä. 

Toinen on kuin kaikki olisi ihmeellistä.”